• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

 

Anabilim Dalları:

Din Eğitimi
Din Eğitimi Anabilim Dalı, öğrencilere, din eğitiminin özellikleri, müfredâtı, metotları, tarihî gelişimi, psikolojik, sosyolojik ve felsefî temelleri hakkında lisans düzeyinde bilgiler verir. Özellikle ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmeni olmak isteyen öğrencilerimizin, bu dersi, ortaöğretim kurumlarındaki diğer derslerle uyum içinde okutabilmeleri için, kendilerine genel ve özel öğretim metotları öğretilir. Ayrıca, eğitim biliminin açıklamalarını dikkate alarak, dinin, fakültemizdeki özel alan derslerinde incelenen, itikat, ibadet, bireysel ve sosyal alanlara ait değerlerinin , ortaöğretimdeki öğrencilere nasıl öğretileceğinin yöntemi üzerinde durulur. Diğer taraftan da yaygın din eğitimi alanı konularında genel bilgiler verilerek, ülkemizin yükseköğrenim görmüş din görevlisi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulur.

 

Dinler Tarihi

Dinler Tarihi Anabilim Dalı, tarihin ve filolojinin metotlarını kullanarak, dinleri; doğuş ve gelişmelerinden, inanç, ibadet ve ahlâk gibi konularına kadar, tarihî seyir içinde inceleyen bir disiplindir. Dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini karşılaştırmalı olarak ele alan bu anabilim dalı, başta İslâm olmak üzere, dinî-millî tarihimizi yakından ilgilendiren Yahudilik ve Hıristiyanlık başta olmak üzere, yaşayan diğer dünya dinleri, ayrıca insanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri, birbirleriyle ilişkileri konusunda öğrencilerin lisans seviyesinde bilgilendirilmesi, ayrıca bu dinlerin hem tarihî hem de karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesini hedefler.

 
İslam Felsefesi

İslâm dünyasında Müslüman milletlerin kültürü içinde yetişmiş düşünürlerin; Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetlerini tanıtmayı hedefleyen İslâm Felsefesi Anabilim Dalı, genel olarak İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler, dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları, bugünkü durumu ve sorunları gibi konularda öğrencilerin lisans düzeyinde bilgilendirilmelerini sağlamaya çalışır. Bu suretle öğrencilerin; felsefi kültür, bilim ve uygarlık arasındaki ilişkiyi kavrayacak; tarihi ve bugünü daha rasyonel, gerçekçi ve eleştirel bir yöntemle, özgür bir biçimde değerlendirip yorumlayabilecek şekilde donanım kazanmalarını amaçlar.

 

Din Sosyolojisi

Sosyolojik metod, düşünce ve yaklaşımların dinî alana uygulanmasıyla ortaya çıkan Din Sosyolojisi, dinlerin inanç sistemlerini, ibadet şekillerini, müesseselerini, içtimâî tezâhürlerini, bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini, bu değişimin şekillerini, sosyal sınıflarla ilişkilerini, dinî grup ve cemaatleri, çeşitli dinî ahlâk ve davrtanış türlerini inceleyen bağımsız bir bilim dalıdır. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı; sosyolojinin kavram, yöntem ve kuramlarından hareketle “toplumun ortak dinî hayatını, din ve toplum ilişkilerini, bu ilişkilerden doğan etki ve tepkilerle dinî grupları inceleyen” genel ve sistematik bir din bilimidir.

 

Din Felsefesi

Düşünce tarihi boyunca varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemler etrafında akılcı ve tenkitçi yöntemlerle yapılan inceleme, temellendirme ve sistem oluşturma amaçlı bütün fikrî faaliyetleri inceleyen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, öğrencilerin Doğu-Batı düşünce ve uygarlıklarını tanımasını, böylece İslâm düşünce ve medeniyetinin dayandığı fikrî kaynakları doğru bir şekilde tespit ederek isabetli mukayeseler yapabilmesini hedefler. Felsefî düşüncenin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koymayı amaçlayan bu anabilim dalı Doğu (Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran) düşüncesini esas alarak, ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağını, mahiyetini, özelliklerini, gelişme seyrini ve felsefî sistemlerini incelemekte, bunların Ortaçağ (Avrupa ve İslâm), Yeniçağ ve günümüz ile bağlantılarını ortaya koymaya çalışır.

 

Din Psikolojisi

Psikoloji ve din bilimleriyle ilgili olmakla birlikte, kendine özgü tarihi, araştırma alanları, konuları, hedefleri ve kullandığı yöntemleriyle bağımsız bir bilim dalı olan Din Psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını inceler. Bir başka ifadeyle ferdin dinî hayatını kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışan bu disiplin, dinî hayatı bütün derinlik ve genişliği ile kavramak, onu tahlil ve tetkik etmek, sonra da diğer ruhî olaylarla olan münasebetlerini göstermeyi amaçlar. Psikoloji ile teoloji arasında yer alan ve söz konusu alanlarla çok sıkı bir ilişki içerisinde olan bu anabilim dalı, psikolojinin bilimsel metotlarını kullanır.

 

Felsefe Tarihi

Düşünce tarihi boyunca varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemler etrafında akılcı ve tenkitçi yöntemlerle yapılan inceleme, temellendirme ve sistem oluşturma amaçlı bütün fikrî faaliyetleri inceleyen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, öğrencilerin Doğu-Batı düşünce ve uygarlıklarını tanımasını, böylece İslâm düşünce ve medeniyetinin dayandığı fikrî kaynakları doğru bir şekilde tespit ederek isabetli mukayeseler yapabilmesini hedefler. Felsefî düşüncenin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koymayı amaçlayan bu anabilim dalı Doğu (Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran) düşüncesini esas alarak, ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağını, mahiyetini, özelliklerini, gelişme seyrini ve felsefî sistemlerini incelemekte, bunların Ortaçağ (Avrupa ve İslâm), Yeniçağ ve günümüz ile bağlantılarını ortaya koymaya çalışır.

 

Mantık

Düşünme, öğrenme, soruşturma, araştırma ve bunlarla ilgili yöntemleri inceleyen Mantık Anabilim Dalı, öğrencilere bilimsel düşünce ve sorgulamayı, bireysel araştırma yeteneklerini geliştirme ve araştırıp bulduklarını yazma yöntemlerini öğretmeyi, kendi alanlarında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını göstermeyi, bütün bu faaliyetler için gerekli araç ve gereçleri kullanma becerisini kazandırmayı amaçlar.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Akademik Personel
UNVAN AD-SOYAD BRANŞ
Prof. Dr. NAZIM HASIRCI (Bölüm Başkanı) İSLAM FELSEFESİ
Doç. Dr.  EROL ERKAN  DİN SOSYOLOJİSİ
Dr. Öğr. Üyesi ABDİMUHAMET MAMYTOV DİNLER TARİHİ
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE EROĞLU FELSEFE TARİHİ
Dr. Öğr. Üyesi DİLARA TINAS DİN EĞİTİMİ
Dr. Öğr. Üyesi SAMİ ŞEKEROĞLU İSLAM FELSEFESİ
Dr. Öğr. Üyesi OKAN BAĞCI  DİN FELSEFESİ
Arş.Gör SAİD SAMİ DİN PSİKOLOJİSİ