• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

 

Anabilim Dalları:

İslam Tarihi

En kısa ifadeyle “geçmişin bilimi” deyimiyle tanımlanabilecek olan ve “insanlara doğru neticelere ulaşmaları için yön veren sistemli düşünce tarzı” şeklinde algılanması gereken tarih, geçmişle günümüz arasında devam edegelen bir diyalog sürecidir. Bu anlayış çerçevesinde Fakültemizde İslâm Tarihi Anabilim Dalı tarafından yürütülen lisans programındaki derslerde, öğrencilerimizin İslâm Tarihçiliğinin başlangıcı, kaynakları, Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dönemi ile tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve neticede, tarihî olayları ilmî ölçülerle değerlendirerek geçmişe sağlıklı bir açıdan bakma ve geleceği bu tecrübeyle sağlam temeller üzerine kurma kabiliyeti kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Türk İslam Edebiyatı

İlahiyat Fakültesinde, Türk İslam Edebiyatı adı altında okutulan bu ders, Türk Edebiyatındaki İslam inancı ve kültürü çerçevesinde yazılmış edebi ürünlere yoğunlaşır. Bu derslerde öncelikle Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar, özellikle dinî-tasavvufî sahada isim yapmış belli başlı edebiyatçılar ile bunların kaleme aldıkları önemli eserlerin kronolojik ve sistematik olarak incelenip tanıtıldığı edebiyat tarihi konuları işlenir. Öğrencilerin edebî eserlerle doğrudan doğruya temas etmelerini sağlamak üzere seçkin örnekler üzerinden yürütülen metin inceleme ve şerhi çalışmalarında ise, gerekli şekil ve tür bilgilerin yanı sıra edebi tahliller de yapılır.

 

Türk İslam Sanatları Tarihi

Türk İslam Sanatları Tarihi dersinde, Türklerin İslâm'ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserleri çeşitli hususiyetleriyle ve karşılaştırmalı olarak ele alma, bunları teknik bilgiler ışığında estetik yönleriyle anlamayı ve yorumlamayı öğretme, bu klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamını araştırma, tarihine ait temel kaynak ve kavramları tanıtma hedeflenir. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda, tarih içinde Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideleri, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar ile diğer küçük el sanatları, devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmakta, bunların üslupları tanınıp farklılıkları araştırılmakta, söz konusu eserler millî, dinî ve felsefî boyutlarıyla incelenerek, bunların çevre kültürlerle etkileşimlerinin tarihî süreç içinde meydana getirilmiş eserlere dayanılarak ortaya konulmasına, böylece sanat tarihine ışık tutulmasına çahşılmaktadır.

 

Türk Din Musikisi

Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan ve evrensel dil kabul edilen mûsikînin tarihî oluşumunu çeşitli yönleriyle ele alır. Lisans programında okutulan derslerde, genel müzik kavramından yola çıkarak, gerek islâm öncesi gerekse islâm sonrası mûsikîmizin İslam-Türk Medeniyetindeki rolü kronolojik olarak incelenir. Çalışmalarda, Müslüman- Türklerin dünya müzik tarihindeki yerini tespit amacıyla, onların mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserleri tespit ve tahlil edilir; özellikle de klasik mûsikî nazariyâtına ait eserler, günümüz müzik anlayışıyla mukayeseli olarak sunulur. Bu anabilim dalında yürütülen faaliyetlerde gerek klasik, gerekse dinî Türk mûsikîsi ekseninde günümüze kadar ulaşabilmiş örnekler esas alınır; ayrıca ana kaynaklar ışığında klasik ve dinî sahadaki evreler ve ekoller ile önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatlarıyla ilgili bilgiler verilir, Türk mûsikîsinin saz ve söz formlarının öğretimi ve icrâsı gerçekleştirilmeye çalışılır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Akademik Personel

 

UNVAN AD-SOYAD BRANŞ
Prof. Dr.  MEHMET AKBAŞ (Bölüm Başkanı) İSLAM TARİHİ
Dr. Öğr. Üyesi AYHAN ERDOĞAN TÜRK İSLAM EDEBİYATI
Dr. Öğr. Üyesi ZAMİRA AHMEDOVA İSLAM TARİHİ