• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

 

Anabilim Dalları:

İslam Hukuku

İslâm Hukuku Anabilim Dalı, İslam dininin bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini, bu hükümler etrafında tarih içinde oluşan hukukî düşünce ve tecrübeyi mukayeseli ve tahlilci bir yaklaşımla ele alır. Bu bağlamda İslam Hukuku, dinin amelî yönünü, Müslüman toplumlarda hukukun oluşum ve gelişim sürecini, dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotları, ibadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temellerini, ayrıca modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorileri de tanıtmayı hedefler.

 

Kelam

Kelam ilmi, İslam dininin Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih sünnette yer alan inanç esaslarını inceler; bu dinin Allah-insan-kâinat münâsebetine bakışını ve bunların değerlendirmesini konu edinir. Kelâm Anabilim Dalı, ilim ve düşünce tarihi boyunca İslam inanç esaslarına ilişkin bütün düşünce ve anlayışları gözden geçirerek açıklamaya çalışır. Çağın bilim ve düşünce birikiminden de faydalanarak toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler. Bunun yanı sıra her çağda inançlarla ilgili ortaya çıkan soru ve tereddütlere mantıklı ve dini metinlere dayanarak cevaplar vermeyi hedefler.

 

Tefsir

Tefsir Anabilim Dalı, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ve “Kur'ân ilimleri” ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur'ân'ın daha iyi anlaşılıp yorumlanmasının usûl ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla ele alır. Bu anabilim dalının dersleri, Kur'ân metninin geçirdiği tarihî süreci, Kur'ân'ı teori ve pratik olarak doğru okumanın esaslarını, onu sağlıklı bir şekilde yorumlamanın ilkelerini, Kur'ân'ın ele aldığı ana konuları, müslüman toplumlarda tefsir ilminin oluşum ve gelişim tarihini, bu süreç boyunca oluşan eserleri, tefsir ilminin çağdaş yöntem ve problemlerini, ayrıca günümüz İslam dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur'ân araştırmalarını incelemeyi hedefler.

 

Hadis

Hadis ilmi, İslam dininin Kur'ân-ı Kerîm'den sonra ikinci temel kaynağı kabul edilen sünnetin yazılı bilgi ve belgelerinden oluşur. Hadis Anabilim Dalı ise, hadis edebiyatını ve tarihini, hadis usulünü, belli başlı hadis kaynaklarını tanıtan, aynı zamanda geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak hadis metinlerini, hadis usulü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. Hadis Anabilim Dalı; birey ve toplum olarak Müslümanların pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih sünnet verilerine dayandırarak, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarından oluşan hadis metinlerini anlamada, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanabilmeyi hedefler.

 

İslam Mezhepleri Tarihi

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, dinin insanlar tarafından anlaşılmasındaki farklılıkların zamanla sistemleşip kurumlaşması sonucu ortaya çıkan ve dinin farklı yorumları olarak algılanabilecek olan mezheplerin ortaya koyduğu fikirleri ilmi metotlarla araştırmaya, mezhep-din farkının belirlenmesine, bunların doğuş sebeplerini, kurumsallaşma safhalarını ve düşüncelerini ortaya koyarak İslam düşüncesi içindeki konumlarını tespit eder. Ayrıca Müslümanların günümüzdeki ve gelecekteki din anlayışlarının akla ve ilme uygun olarak geliştirip şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu bağlamda lisans öğrencilerine de görüş ve düşünce zenginliği kazandırmayı öngörür.

 

Tasavvuf

Tasavvuf Anabilim Dalı, İslam dininin ihtiva ettiği bilgi ve düşünce sistemini öğrenme ve yaşama yolunda, başlangıçtan günümüze kadar Müslümanlar tarafından ortaya konan çalışmaları, bunların Kur'ân ve sünnetteki temellerini ve tarih içindeki evrelerini de dikkate alarak inceler. Tasavvuf Anabilim Dalı, Müslümanların bu ortak faaliyetinin ilmî bir disiplin olarak sistematize edilmesinden sonra kazandığı terimlerini, varlık, bilgi ve değer anlayışı ile önde gelen örnek şahsiyetlerini, ilmî usullerle tanıtmaya özen göstermekte, bu ilmin diğer temel İslamî disiplinlerle olan ilişkisini ve karşılıklı etkilerini ortaya koymaya çalışır.

 

Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı

Öğrencilere, Arapça'yı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeyi hedefler. İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslam bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan klasik ve modern metinleri inceleyebilmek için kaynak dil olan Arapça'nın öğrenilmesi; ayrıca bu eserlerdeki kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması için de Belâgat ilminin öğretilmesi de amaçlanır.

 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Kur'an-ı Kerim'in tecvit kurallarına göre okunması, bazı sûrelerin ezberlenmesi, farklı kıraatların tanınması, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması, ayet meallerinin anlaşılmasında izlenilecek metotlar ile, Kur'an'da geçen konuların işlenişinin özet olarak ve örnekleyerek sunulmasını amaçlar.

ÜNVANI

ADI-SOYADI

BRANŞI

Prof. Dr.

ŞEHMUS DEMİR (Bölüm Başkan V.)

TEFSİR

Prof. Dr.

MAHMUT ÇINAR

KELAM

Doç. Dr.

MUSTAFA ÜNVERDİ

KELAM

Doç. Dr. 

RECEP ASLAN

HADİS

Dr. Öğr. Üyesi

ADNAN ALGÜL

İSLAM HUKUKU

Dr. Öğr. Üyesi

FEHMİ SOĞUKOĞLU

TASAVVUF

Dr. Öğr. Üyesi

HALİL HACIMÜFTÜOĞLU

TEFSİR

Dr. Öğr. Üyesi

İBRAHİM SALKİNİ

ARAP DİLİ VE BELAĞATI

Dr. Öğr. Üyesi

MUHYETTİN İĞDE

MEZHEPLER TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi

MUSTAFA KESKİN

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Dr. Öğr. Üyesi

MOHAMAD ALFAJR

ARAP DİLİ VE BELAĞATI

Dr. Öğr. Üyesi

SAMİR SEYYİD

ARAP DİLİ VE BELAĞATI

Dr. Öğr. Üyesi

İSMAİL YILMAZ

İSLAM HUKUKU

Arş. Gör.

ESRA DELEN

KELAM

Arş. Gör.

HACER GENERAL

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Arş. Gör. 

HÜSEYİN ÇİÇEK

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Arş. Gör.

İBRAHİM HALİL İLGİ

İSLAM HUKUKU

Arş. Gör.

TUBA ERKUT

TEFSİR

Arş. Gör

ESRA SELCEN CAN

TEFSİR

Arş. Gör.

MUHAMMET KASIM ERDEN

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Arş. Gör.

EDİP YILMAZ

MEZHEPLER TARİHİ

Öğr. Gör.

ADİL ÖZTEKİN

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Öğr. Gör.

AHMET ABDULLAH

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Öğr. Gör.

MUSTAFA AKSOY

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Öğr. Gör.

SARA FAKHOURI

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Öğr. Gör.

Muhammed ELNECER

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Öğr. Gör. Uğur KILIÇ ARAP DİLİ VE BELAGATI